ACT ACADEMY

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và làm bài thi trên trang web

  1.        Đăng ký theo link: https://study.hocvienact.edu.vn/login/signup.php
  2.        Ghi đầy đủ thông tin chính xác.
  3.        Mật khẩu tối thiểu 5 ký tự, tên đăng nhập chữ thường.
  4.        Chọn đúng khóa học bạn đang học và chọn bài tập được giao về nhà để làm.
  5.        Bài thi làm một lần và chấm điểm.

          Chúc các bạn học tốt !!!      Site announcements